Taiwan

April 4, 2017
Yehliu T'Ai-Wan
Yehliu T'Ai-Wan
Shifen Waterfall
Taoyuan District
Ximenting
Ximenting
Yehliu T'Ai-Wan
Yehliu T'Ai-Wan
Yehliu T'Ai-Wan
Yehliu T'Ai-Wan
Ximenting
Ximenting
ATT 4 FUN
ATT 4 FUN
ATT 4 FUN
ATT 4 FUN
ATT 4 FUN
ATT 4 FUN
Lobster.Foods
Lobster.Foods
Lobster.Foods
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Lobster.Foods
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
Chiang Kai Shek Memorial Hall
National Dr Sun Yat-Sen Memorial Hall
National Dr Sun Yat-Sen Memorial Hall
Taiwan Mall 101
Chu Wa Seafood Market
Chu Wa Seafood Market
Lucky Lantern
Taipei 101 Observatory
Taipei 101 Mall
Chu Wa Seafood Market
Lucky Lantern
Chu Wa Seafood Market
Chu Wa Seafood Market